Κεφάλαιο 2: Υποβολή ερωτήσεων

2.2 Εισαγωγή
Το να ρωτήσεις τη σωστή ερώτηση βρίσκεται στο επίκεντρο της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τις σωστές ερωτήσεις σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, μπορείτε να επιτύχετε ποικίλους στόχους: Θέτουμε ερωτήσεις για την επίλυση προβλημάτων, την ανταλλαγή ιδεών, την ενίσχυση των ανθρώπων και την ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας.

#αποτελεσματικήεπικοινωνία #σωστέςερωτήσεις
Υποβολή ερωτήσεων σε καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία
Η υποβολή ερωτήσεων - αποτελεί εγγύηση για καλά αποτελέσματα;


Η χρήση ερωτήσεων αυτή καθαυτή δεν αποτελεί εγγύηση καλής επικοινωνίας. Μπορείτε να εντοπίσετε τη διαφορά ανάμεσα στην ενθάρρυνση και στην αποθάρρυνση;

Ενέχει την ευαισθητοποίηση του ατόμου όσον αφορά στις δικές του/της ικανότητες και τα δυνατά του σημεία.

Στερεί τη ισχύ, εξουσία ή επιρροή και συνεπώς κάνει την ερώτηση αδύναμη, αναποτελεσματική ή ασήμαντη.

#ισχύς #πλεονέκτημα #Bthniker
Μια ερώτηση ενθάρρυνσης μεταφέρει την «ισχύ», τη δυνατότητα στο άλλο άτομο. Περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση του ατόμου και ενθαρρύνει την εξέλιξη του υπαλλήλου, όσον αφορά στον τρόπο σκέψης και στη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
Μια ερώτηση αποθάρρυνσης, από την άλλη πλευρά, υπονομεύει την εμπιστοσύνη του ατόμου στο οποίο απευθύνεται καθώς και την απόδοσή του. Συχνά, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου εστιάζουν στην αποτυχία ή προδίδουν ότι ο ερωτών είχε κρυφή ατζέντα.Επόμενη ενότητα